agelikifotinou

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Ελλάς – Ευρώπη – Φιλελευθερισμός…

Leave a comment

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία

Απόσπασμα από το editorial του 8ου τεύχους του περιοδικού “Πρόταγμα”.
[αφιερωμένο στον Κυριάκο Μ. και στα γραβατωμένα κινήματα του υπαρκτού μπογδανισμού]

ÄéáäçëùôÝò äéêçãüñïé ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôçí äéáìáñôõñßá åíÜíôéá óôï íÝï áóöáëéóôéêü öùíÜæïõí óõíèÞìáôá êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ðïñåßáò Ýîù áðü ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2016. ¼ëïé ïé äéêçãïñéêïß óýëëïãïé êáé ôá äéêçãïñéêÜ ãñáöåßá ìáæß ìå ìç÷áíéêïýò, ãéáôñïýò óå üëç ôçí åðéêñÜôåéá óõììåôÝ÷ïõí óôï Ðáíåëëáäéêü ÓõëëáëçôÞñéï "Åðéóôçìüíùí-ÅëåõèÝñùí Åðáããåëìáôéêþí", åíÜíôéá óôï íÝï áóöáëéóôéêü íïìó÷Ýäéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

[ … ]

γ) Φόβος και φιλελεύθερη παράνοια στο Ελλάς Βέγκας

 Υπαρξιακά διλήμματα άμεσης τακτικής συναιρούνται με τη μακροχρόνια μοίρα του τόπου, τίθενται πλέον ταυτόχρονα και αλληλένδετα. Απαντώντας στο ένα, απαντάμε μεμιάς και στα υπόλοιπα. Συμφωνία ή χρεοκοπία. Ευρώ ή δραχμή. Ευρωπαϊκή δημοκρατία ή εθνολαϊκιστικός αυταρχισμός. Ας μη θεωρηθεί υπερβολή το τρίτο δίλημμα.
Γ. Βούλγαρης[1]

Σε κάθε περίπτωση, αυτόν τον μικροαστικό δήθεν ρεαλισμό και τους φόβους που τον τροφοδοτούν εκμεταλλεύεται το φιλελεύθερο και μνημονιακό στρατόπεδο για να εντείνει το κλίμα πανικού και την τρομολαγνεία περί δήθεν κινδύνου απώλειας του «ευρωπαϊκού κεκτημένου της χώρας». Αν εξαιρέσουμε τους κατσαπλιάδες της λαϊκής Δεξιάς, που απλώς αναμασούν τέτοια σλόγκαν για μικροπολιτικούς λόγους, οι ποτάμιοι, παραποτάμιοι και λοιποί φιλελεύθεροι περιστέλλουν τεχνηέντως κάθε συζήτηση περί «ευρωπαϊκής ταυτότητας» στη επισήμανση του κινδύνου να πηδήξει…

View original post 3,719 more words

Advertisements

Author: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Ότι και να πω θα είναι ψέμα....

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s